1 Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aankopen geleverd door Koop een Bedrijfsconcept, onderdeel van Meetchum GCV, met maatschappelijke zetel in Reepkenslei 50, 2550 Kontich, België. Hierna genoemd ‘Leverancier’.

1.2. Aankoop- of andere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door de Leverancier aanvaard.

2 Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst tussen de Leverancier en de Klant komt tot stand wanneer de Klant een product of dienst aankoopt, al dan niet digitaal, door elke andere bevestiging door de Klant of na het verzoek van de Klant om de werkzaamheden te starten.

3 Beroep op derden

3.1. Voor bepaalde diensten werkt de Leverancier samen met gespecialiseerde partners (o.a. voor hosting). Een beschrijving van de garanties en de aansprakelijkheid van deze partners zijn opvraagbaar.

3.2. Op vraag van de Klant kan de Leverancier het beheer overnemen van diensten of software die door een derde partij werden geleverd of ontwikkeld. De Leverancier kan nooit verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten die door deze derde partij worden begaan.

3.3. Op vraag van de Klant kan de Leverancier zijn oplossingen koppelen aan andere systemen beheerd door de Klant of een derde partij. De Leverancier kan nooit verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor onbeschikbaarheid van of fouten direct of indirect veroorzaakt door dergelijke externe systemen, noch aan de geleverde oplossingen van de Leverancier.

4 Oplevering

4.1. Elk product wordt aanzien als compleet en opgeleverd na de aankoop. De Leverancier kan zonder verdere samenwerking niet aansprakelijk gesteld worden voor de aangekochte diensten of producten.

5 Aansprakelijkheid

5.1. De Klant dient de toepasselijke wettelijke bepalingen en eventuele contractuele verplichtingen te respecteren, en vrijwaart de Leverancier voor alle directe en indirecte schade en kosten veroorzaakt door eventuele inbreuken begaan door de Klant, alsook aanspraken van derden. Deze vrijwaring blijft ook na de beëindiging van de Overeenkomst, zijnde de aankoop, van toepassing.

5.2. Bij misbruik van de diensten door Klant of derden, houdt Leverancier zich het recht voor om de toegang tot de diensten tijdelijk dan wel permanent te weigeren aan de Klant.

5.3. De Klant erkent uitdrukkelijk dat de Leverancier enkel aansprakelijk kan worden gesteld voor schade als rechtstreeks gevolg van opzettelijke en toerekenbare fout van de Leverancier.

5.4. De Leverancier is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade van de Klant zoals onder andere: een verlies aan omzet en winst, verlies van klanten, verlies aan marktwaarde en reputatie, verlies aan informatie en gegevens, …. In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag, gelijk aan de factuurbedragen van de aankoop (uitgezonderd de bedragen gefactureerd aan de Klant voor de uitvoering of de aankoop van de opdracht of het product door derden zoals bedoeld in artikel 9.4 van deze Algemene Voorwaarden).

5.5. Alle vorderingen die ontstaan in hoofde van de Klant tegenover de Leverancier, aanspraken op schadevergoedingen daaronder begrepen, vervallen na de aankoop.

6 Overmacht

6.1. De Leverancier is niet aansprakelijk in geval zij door overmacht, of andere omstandigheden buiten zijn wil om, wordt verhinderd om de Overeenkomst uit te voeren. Zoals onder meer: sociale conflicten, onderbrekingen van het elektriciteitsnetwerk (m.i.v. black-out), onderbrekingen van het telecommunicatienetwerk, onbeschikbaarheid van webhosts of sociale media, …..

6.2. De Klant erkent dat wat betreft softwareontwikkeling, een feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hard- en software) nooit kan worden gegarandeerd en dat dit, alsook bepaalde gevallen van overmacht of kwaad opzet (hacking, denial of service, …) onder meer kunnen resulteren in het verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens van de Klant. De Klant verbindt zich er dan ook toe om de, naar zijns inziens, nodige voorzorgsmaatregelen te treffen zodat de gevolgen van dergelijke omstandigheid beperkt zijn.
Bovendien erkent de Klant uitdrukkelijk dat hij zich kan verzekeren voor de schadelijke gevolgen die dergelijke feiten tot gevolg zouden hebben voor zijn bedrijfsprocessen, beheerde Klant- en persoonsgegevens en andere data.

7 Intellectuele eigendommen

7.1. Alle rechten op werken ontwikkeld door de Klant, voorgaand aan of buiten deze Overeenkomst of de aankoop van het product, blijven eigendom van de Klant.

7.2. Alle rechten op werken die door de Leverancier zijn ontwikkeld in functie van de aankoop van het product, voorgaand aan of buiten deze Overeenkomst, worden overgedragen aan de Klant.

7.3. De Leverancier verstrekt aan de Klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op alle werken die zij in het kader van de Overeenkomst of de aankoop van het product ,voor de Klant heeft ontwikkeld, inclusief de werken van derden waarop de Leverancier een gebruiksrecht heeft verkregen en die onontbeerlijk zijn voor het functioneren.

7.4. Op het einde van de Overeenkomst draagt de Leverancier alle rechten met betrekking tot de werken die de Leverancier specifiek voor de Klant ontwikkelde over aan deze laatste, de Klant verstrekt aan de Leverancier een eeuwigdurende, royalty-vrije licentie aangaande deze werken, de Leverancier het recht om deze werken verder te gebruiken in het kader van de bedrijfsvoering van de Leverancier, alsook voor het leveren van diensten aan huidige en toekomstige klanten van de Leverancier, en dit in de meest ruime zin.

7.5. Met werken wordt onder andere bedoeld: alle binnen het kader van deze overeenkomst geproduceerde teksten, grafische elementen, foto’s, ontwerpen, logo’s, multimedia, audiovisueel materiaal, “look & feel” van een website of ander werk, documentatie, flowcharts, tekeningen, specificaties, handleidingen en andere documenten, code, kennis, computerprogramma’s met inbegrip, maar zonder limitatie van broncode zowel in leesbare als in machinetaal, programmabestanden, databestanden, programma- en systeemlogica, interfaces, algoritmes, systeemontwerp en concepten, samen met de methodes en processen gerelateerd aan zulke programma’s, …

8 Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

8.1. De Klant blijft gedurende de uitvoering van de Overeenkomst verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en dient de Leverancier op de hoogte te brengen en te allen tijde te houden van eventuele verplichtingen die een impact kunnen hebben op de dienstverlening van de Leverancier .

8.2. De Leverancier behandelt verkregen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en zal op geen enkele andere wijze gebruik maken van de door de Klant ter beschikking gestelde persoonsgegevens.

8.3. Indien het resultaat van de diensten die de Leverancier levert aan de Klant de mogelijkheid biedt tot het verwerken van persoonsgegevens, dient de Klant zich te houden aan de wettelijke bepalingen te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – GDPR) en de rechten van personen wiens gegevens worden verwerkt te respecteren.

8.4. De Leverancier verbindt er zich toe om informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt en zij van de Klant heeft ontvangen strikt vertrouwelijk te behandelen.

9 Betaling

9.1. Facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Facturen worden elektronisch aan de Klant bezorgd.

9.2. Op verzoek van de Klant kan een vertaling van de factuur bezorgd worden.

9.3. Facturen kunnen enkel rechtmatig binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum geprotesteerd worden via e-mail aan info@meetchum.be.

9.4. Indien de factuur op de vervaldatum niet is betaald, is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een contractuele verwijlinterest verschuldigd aan de interestvoet bepaald in uitvoering van artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. In dat geval is de Klant eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 150 EUR.

9.5. Indien de Leverancier voor de uitvoering van de opdracht derden inschakelt (Google, Facebook, …) zullen de kosten die door deze derden worden aangerekend steeds volledig, met een minimale marge van 2,5%, aan de Klant in rekening worden gebracht. De Leverancier is gerechtigd een (periodiek) voorschot op deze kosten te vragen of deze volledig of gedeeltelijk voor te factureren.

9.6. De Leverancier heeft het recht om de Overeenkomst, de aankoop van een product of de volledige samenwerking onmiddellijk te beëindigen of inte trekken zonder enige schadevergoeding te betalen indien de betaalachterstand op een factuur meer dan 60 dagen bedraagt.

10 Promotie/communicatie

De Leverancier heeft het recht om promotie te voeren over de samenwerking met de Klant.

11 Nietigheid van een beding

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de overige bepalingen van de algemene voorwaarden die onverminderd van toepassing blijven.

12 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De contractuele relatie tussen de Leverancier en de Klant wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen partijen.

13 Geldigheid

Deze voorwaarden gaan in vanaf 01/05/2020.